Het Crit’Air Ecovignet is in Frankrijk ingevoerd!

Na Parijs is het Crit’Air Ecovignet nu ook in de regio Grenoble/Lyon verplicht – Geldboetes vanaf 15-1-2017

Milieuzones in Frankrijk - Boetedreiging voor vakantiegangers!

In Frankrijk zijn sinds 01-07-2016 milieuzones met een bijbehorend Crit’Air Ecovignet ingevoerd.
Het op 01-07-2016 in Frankrijk nieuw ingevoerde Crit’Air Ecovignet zal in 6 categorieën  onderscheid gaan maken tussen oude, milieuvervuilende voertuigen en nieuwe, milieuvriendelijke voertuigen. Het is de bedoeling dat, in de toekomst, beetje bij beetje de zwaarste Crit'Air categorieën niet meer in de milieuzones toegelaten zullen worden. Met het invoeren van het Crit’Air Ecovignet worden er in Frankrijk tegelijkertijd niet alleen zogenaamde milieuzones met beperkt verkeer, "Zones à Circulation Restreinte /ZCR", maar ook luchtkwaliteitszones (zoals bijvoorbeeld in Grenoble) ingevoerd. Alleen voertuigen die over een Crit’Air Ecovignet beschikken mogen deze ZCR-zones binnen rijden. Het nieuwe Franse Crit’Air

Frans Crit'Air Ecovignet is sinds 1-7-2016 voor het eerst in Parijs en daarna op 1-11-2016 in de regio Grenoble ingevoerd.
De milieuzone in Parijs geldt voor de hele Franse hoofdstad: Het gehele gebied binnen de ringweg "Boulevard Périphérique". De ZRC-zone geldt niet voor het Bois de Boulogne en het Bois de Vincennes, die normaal gezien wel binnen het stadsgebied van de Franse hoofdstad vallen. Al sinds juli 2015 mogen oudere vrachtwagens en bussen niet meer in deze milieuzone rijden en sinds 01-07-2016 geldt dit ook voor oudere personenauto’s.
In de regio Grenoble / Lyon is de situatie anders, omdat de op 1-11-2016 / 12-12-2016 ingevoerde luchtkwaliteitszone iets andere regels heeft.

Het sinds 01-07-2016 in Frankrijk ingevoerde Crit’Air Ecovignet wordt in 6 verschillende categorieën/kleuren uitgebracht. Het Ecovignet geldt voor alle voertuigen in alle Franse milieuzones. Alle typen van oude voertuigen kunnen geen vignet krijgen en hebben overdag een rijverbod ...
© OpenStreetMap-Mitwirkende & Green-Zones GmbH
Het alleen aanschaffen van het Franse Crit’Air Ecovignet helpt vaak niet. In veel gevallen is het bepalend welke Crit’Air kleur in welke zones mag rijden en op welke dagen en tijdstippen welke voertuigtypen een doorrijverbod hebben. Meer over de actuele informatieservice van Green-Zones hier… ...
In Frankrijk zijn er door steden en gemeenten sinds 01-07-2016 zogenaamde ZCR- en ZPA-milieuzones ingericht. Basis hiervan is het nationale Décret Crit’Air van 29-06-2016 en de Franse verkeerswetgeving ...
Sinds 01-07-2016 geldt in Parijs de aangescherpte milieuzone ZCR (Zones à Circulation Restreinte), die niet alleen veel oudere voertuigen tussen 8-20 uur de toegang weigert, maar ook alle andere voertuigen de classificatie van Crit'Air Ecovignetten voorschrijft ...

De Franse milieuzones ZCR en ZPA

Foto: Begin en einde van een ZCR milieuzone

De in Frankrijk ingevoerde milieuzones zijn ingedeeld in twee soorten zones.
Namelijk een zone waarin verkeersbeperkingen heersen en een zone waarin de luchtkwaliteit beschermd moet worden. Zones met verkeersbeperking worden “verkeersbeperkingszones” genoemd, afgekort “ZCR” genoemd. Zones waarin de luchtkwaliteit moet worden beschermd worden “luchtkwaliteitszones” genoemd, afgekort “ZPA”.

De ZCR-milieuzones

De inrichting van een ZCR in Frankrijk wordt door de betreffende stad of gemeente geregeld, overeenkomstig de verordening Décret ZCR 2016-847 van 28-06-2016. Na een raadplegingsprocedure van 6 maanden, die ook de inspraak van betrokkene personen plant, kan de zone in werking treden. Om door de door Franse steden of gemeenten vastgelegde ZCR-milieuzones te kunnen rijden heeft men een Crit’Air Ecovignet nodig, dat in 6 categorieën kan worden toegewezen. Meer informatie en details over de regels van het binnenrijden hier.

De ZPA-luchtkwaliteitszones
In tegenstelling tot de ZCR-zones zijn de “luchtkwaliteitszones” – in het Frans “Zones de protection de l’air (ZPA)” niet permanent en betrekken ze zich op grote en samengevoegde gemeentes (in het Frans “metropolen”). Ze worden in gemeenten (bijvoorbeeld Grenoble) of in gehele geografische gebieden (bijvoorbeeld in het dal van de rivier de Arve) vastgelegd.
Deze zones zijn alleen in het geval van een luchtvervuilingspiek geldig. Dit betekent dat verkeersbeperkingen alleen dan gelden wanneer voorgeschreven emissiegrenzen van fijnstof en stikstofoxiden gedurende meerdere dagen worden overschreden. Hieruit wordt geleidt welke kleur vignet op welke dag de zone mag binnenrijden. De regels zijn per ZPA-zone en gemeente verschillend. Zodra het weer zich verbetert geldt de beperking in de luchtkwaliteitszone niet meer. Meer informatie en details over de regels van het binnenrijden hier.

Stikstofoxiden en fijnstof, vooral van dieselvoertuigen, zijn de reden dat in Frankrijk de ZCR-zones en het Crit’Air Ecovignet zijn ingevoerd. Wie wil weten hoe stikstofoxiden en fijnstof werken en waar deze stoffen de gezondheid schaden, kan hier gedetailleerde informatie vinden ...
Eventuele vragen over het bestellen van een Crit’Air Ecovignet voor een in Frankrijk geregistreerd voertuig worden hier beantwoord. Voor voertuigen die niet in Frankrijk geregistreerd zijn is een bestelling pas eerst in maart 2017 nodig en mogelijk, aangezien deze tot dan zonder Crit’Air Ecvignet mogen rijden ...
De afbeeldingen van de Crit’Air Ecovignetten en de bijbehorende verkeersborden van de Franse milieuzones kunnen hier in verschillende versies en bestandsgrootten gedownload worden ...
Hier een overzicht van alle milieu stickers die voor de fijnstof, stikstof, elctriciteits en CO2 normen door de landen in Europa geeist worden. Bij ons kunt U de stickers bestellen die nodig zijn in de betreffende landen ...
Grüne Plakette B MK 5653 (Guilloche)
De Duitse milieusticker, die ook wel ‘fijnstofsticker’ wordt genoemd, wordt EURO-4 voertuigen voorgeschreven om de Duitse milieuzones binnen te mogen rijden. De informatie over de Duitse milieusticker wordt in 21 talen gegeven en kan bij ons binnen 24 uur gekocht en geleverd worden ...
Green-Zones informeert op meer dan 40 Europese websites in meer dan 20 talen over de thema’s fijnstof/stikstofoxiden, milieu, CO2 en de toenemende beperkingen in het verkeer in Europese landen door de invoering van milieuzones ...