De franske miljøzoner ZCR og ZPA

Klik på kortet for at benytte interaktiv navigation

For at mindske de skadelige stoffer i luften, som vejtrafikken udleder, har Frankrig indført to forskellige slags miljøzoner. Der er zoner, hvor trafikken konstant er indskrænket, og der er zoner, hvor trafikken kun bliver indskrænket i begrænsede tidsrum.
De zoner, der har til formål at begrænse trafikken på permanent basis, kaldes ”trafikbegrænsningszoner” (zones à circulation restreinte „ZCR“)  Denne type zone er altid gældende, og reglerne for disse zoner vil blive strammere og strammere år for år.
De zoner, som skal skabe bedre luft i de såkaldte metropoler (storbyer), er som regel betydeligt større, og de kaldes for ”luftbeskyttelseszoner” (zones de protection de l’air „ZPA“).  Denne slags zoner aktiveres kun ved forhøjet luftforurening, og de er som regel aktive i flere dage ad gangen.

ZCR-miljøzonerne

”Trafikbegrænsningszonerne”, på fransk kaldet ”Zones à Circulation Restreinte“ - forkortet ”ZCR” - er permanente miljøzoner, der altid er gældende. De bliver for det meste indført i bymidter, for at holde ældre og forurenende køretøjer væk fra trafikken.
Det er op til den enkelte by eller i kommune Frankrig, om de ønsker at indrette en ZCR, og selve regelsættet bag disse beslutninger har grundlag i den nationale forordning Décret ZCR 2016-847 af 28.06.2016. Efter et 6 måneder langt høringsforløb, hvilket blandt andet inkluderer de personer, der vil blive berørt af disse ændringer, kan en zone træde i kraft.
For at kunne køre ind i de permanente, franske ZCR-miljøzoner, skal man bruge en Crit'Air-miljømærkat, som bliver tildelt i 6 forskellige kategorier.

Hvilke Crit'Air-bilkategorier, der må køre ind i en ZCR-miljøzone, og på hvilket tidspunkt de må køre ind, bliver lagt fast af den respektive by eller kommune, og vil blive signaliseret på en undertavle, der er anbragt under ZCR-skiltet. På denne undertavle står de dage og timer på døgnet anført, hvor man må køre ind med en Crit'Air-miljømærkat.
Desuden kan det besluttes, at ZCR-miljøzonerne automatisk også medfører nogle fordele, såsom adgang til at bruge særlige parkeringspladser. Dette lægges dog enkeltvist fast af de respektive franske byer eller kommuner.
Målet for ZCR-miljøzonerne på middel og længere sigt er, at mærkatfarverne skal afløse hinanden i løbet af årene, således at først kategori 5 og derefter kategori 4, kategori 3, osv. udelukkes fuldstændigt fra at køre ind i zonerne på visse tidspunkter.

Som udgangspunkt forbydes bestemte mærkatkategorier ikke midlertidigt på grund af vejrforhold.
Hvis vejrforholdene/luftforureningen kræver det, kan det dog ske, at præfekten i en af de ZPA-zoner, der omgiver en ZCR-zone, offentliggør en bestemmelse, der udelukker kørsel med biler fra en eller to mærkatkategorier i både ZPA- og ZCR-zonen på den følgende dag. I sådanne tilfælde er en ZCR-zone dermed yderligere påvirket af kørselsforbudet for udvalgte mærkatfarver på grund af dårlige vejrforhold.

Hvis en by med en ZCR-zone ikke er omgivet af en ZPA-zone, vil sådanne tilfælde ikke forekomme, da dårlige vejrforhold ikke giver en borgmester i en ZCR-zone ret til at udelukke enkelte mærkatfarver fra kørsel i zonen.

ZPA-luftbeskyttelseszoner

I modsætning til ZCR-zonerne er ”luftbeskyttelseszonerne” - på fransk kaldet ”Zones de protection de l’air (ZPA)“ - ikke permanente, og disse zoner omfatter kommuner og storkommuner (på fransk kaldet ”metropoler”). Zonerne omfatter enten en hel storkommune (som f.eks. i Grenoble) eller geografiske regioner (som i Arvedalen).
Disse zoner træder kun i kraft i tilfælde af forhøjet luftforurening. Det vil sige, at trafikken kun vil blive indskrænket, hvis de på forhånd fastlagte udledningsværdier for finstøv og kvælstofoxid overskrides flere dage i træk. Ud fra en måling af disse værdier bestemmes det, hvilke farve miljømærkater der på hvilke dage får lov til at køre ind i zonerne. Reglerne er forskellige alt afhængigt af ZPA-zone og metropol. Så snart at vejrforholdene forbedres, ophæves de trafikale indskrænkninger i luftbeskyttelseszonen.

En særlig detalje angående ZPA-luftbeskyttelseszonerne er, at de færreste bilister, der ikke kommer fra området, har kendskab til zonernes præcise grænser (dette gælder især grænserne uden for byerne), og at disse grænser ikke er markerede med skilte.
I følge artikel R411-19 i den franske trafiklovgivning er det præfekten i de enkelte departementer – i Frankrig findes der 95 departementer – der kan beslutte at indføre en luftbeskyttelseszone, og det er ligeledes præfekten, der fastlægger de lokale regler for ZPA-zonerne i departementet. Hvis det besluttes at indføre en ZPA-zone, bliver denne beslutning offentliggjort og fastlagt i et dekret fra præfekten. 

Indskrænkningerne for trafikken i en luftbeskyttelseszone skal offentliggøres af departementets præfektur senest sidst på eftermiddagen eller på aftenen inden den dag, hvor zonen træder i kraft. Hvis vejrudsigterne viser en pålidelig prognose, kan man også annoncere ikrafttrædelsen af en miljøzone på et endnu tidligere tidspunkt. Kørselsforbuddet for bestemte farver af miljømærkater gælder for hele zonen. Hvis der desuden ligger en by med en ZCR-zone inden for en ZPA-zone, gælder reglen om kørselsforbud for visse farver miljømærkater ligeledes for ZCR-zonen. Først når indskrænkningerne i ZPA-zonen ophæves, gælder de normale regler igen i ZCR-zonen.

Her kan du bestille en fransk Crit'Air-miljømærkat til ZCR-miljøzoner i Frankrig

 

 

.