Francouzské ekologické zóny ZCR a ZPA

Pro interaktivní mapu klikněte zde

Pro snížení škodlivin ze silničního provozu, byly ve Francii zavedeny dva druhy ekologických zón. Jedná se o zóny, v nichž má být provoz omezen stabilně a dlouhodobě, a o zóny, v nichž jsou omezení dočasná.

Zóny omezení doparvy, jejichž cílem je zmírnit provoz dlouhodobě, se nazývají "zóny s omezením provozu" (zones à circulation restreinte „ZCR“). tento druh zón je platný stále, v rpůběhu roku ale dojde ke zpřísnění pravidel pro vjezd.

Zóny, které jsou většinou výrazně větší a mají ve velkých metropolích (velkých obcích) přispět ke zlepšení kvality ovzduší, se nazývají "zóny ochrany ovzduší" (zones de protection de l’air „ZPA“). Tento druh zón je aktivován pouze v období špičky znečistění ovzduší a platí většinou po několik dnů.

Ekologické zóny ZCR

Obrázek: Označení začátku a konce ekologické zóny ZCR

„Zóny s omezením provozu“, francouzsky „Zones à Circulation Restreinte“- zkráceně nazývané „ZCR“ – jsou stálé ekologické zóny, které jsou platné nepřetržitě. Nejčastěji jsou zaváděny v centru města, aby zamezily vjezdu starý a ovzduší znečisťujícím vozidlům.
Zřízení ZCR zóny je ve Francii v kompetenci konkrétního města či obce a řídí se národním předpisem Décret ZCR 2016-847 z 28.06.2016. Po 6měsíčním zákonném projednávání, které dává možnost vyjádřit se všem zainteresovaným osobám, může zóna vstoupit v platnost. K vjezdu do zón ZCR, stanovených francouzskými městy a obcemi, je potřebná plaketa Crit’Air, která existuje v šesti různých kategoriích.

Které kategorie plakety Crit´Air mohou v konkrétní dobu vjet do ZCR zóny stanovují města a obce, a to tím způsobem, že pod označení zóny ZCR umístí dodatkovou tabulku. Na této dodatkové tabulce jsou uvedeny dny a časy, v nichž je možné s konkrétní plaketou Crit´Air do zóny vjet. Ekologické zóny ZCR by měly přinést i další výhody, např. zvláštní parkovací místa, která bude možno využít. Tyto event. Další výhody jsou opět v kompetenci jednotlivých měst a obcí. 
Střednědobým a dlouhodobým cílem ekologických zón ZCR je, aby byl postupně zakázán vjezd jednotlivým kategoriím plaket Crit´Air, nejprve kategorii 5., poté 4, 3 atd., a to stabilně v určitých hodinách.

Většinou není v souvislosti s aktuálním stavem počasí stanoven zákaz vjezdu do ZCR zóny pro konkrétní barvu plakety Crit´Air.
Může se však stát, že prefekt některé z přiléhajících ZCR zón nařízením zakáže následující den účastnit se provozu v zóně ZPA a zóně ZCR jedné nebo dvěma kategoriím plaket Crit´Air, pokud to bude vyžadovat stav počasí/znečistění ovzduší. V tomto případě by se zákaz vjezdu do ZCR zóny kvůli zhoršenému stavu ovzduší týkal plaket konkrétní barvy. 

Pokud však město, v němž se nachází zóna ZCR, nesousedí s žádnou ZPA zónou, nemůže k tomuto zákazu dojít, protože ani zhoršené povětrnostní podmínky neopravňují starostu k vyloučení konkrétní barvy plakety z provozu.

Zóny ochrany ovzduší ZPA

Na rozdíl od zón ZCR nejsou „zóny ochrany ovzduší“ – ve francouzštině „Zones de protection de l’air (ZPA) – stálé a týkají se konkrétních obcí – komun a velkých obcí (ve francouzštině nazývaných „metropole“). Jsou stanoveny buď ve velkých obcích (např. v Grenoblu) nebo v celých geografických oblastech (údolí Arve).
Tyto zóny jsou platné pouze v době zvýšeného znečistění ovzduší. Tzn., že dopravní omezení platí pouze tehdy, když jsou několik dnů po sobě překročeny povolené emisní hranice pevných částic a oxidů dusíku. Podle toho je také stanovena barva plakety, která ve stanovený den smí do zóny vjet. Pravidla se v jednotlivých ZPA zónách liší.  Jakmile se kvalita ovzduší zlepší, omezení v zóně ZPA pozbývá platnosti.
Zvláštností zón ZPA je, že jejich hranice (často venkovské), nejsou pro účastníky provozu z jiných obcí zřejmé, navíc se nepoužívá ani žádné dopravní značení, které by na ně upozorňovalo.
Podle článku R411-19 francouzského silničního zákona je rozhodnutí o zřízení zóny ochrany ovzduší a pravidlech, která v ní platí, v kompetenci prefekta departementu – ve Francii je 95 departementů – v němž zóna ZPA leží. Pokud je rozhodnuto o zřízení zóny ZPA, je tento záměr zákonně zveřejněn dekretem prefekta.

Dopravní omezení v zóně ochrany ovzduší musejí být prefekturou departementu zveřejněna nejpozději den před plánovaným zavedením v pozdních odpoledních hodinách nebo večer, příp. i dříve, pokud je povětrnostní situace předvídatelná. Zákaz vjezdu pro konkrétní barvy plakety je platný v celé zóně. Pokud navíc leží vně hranic ZPA zóny obec, v níž je zřízena ZCR zóna, platí nařízení omezující konkrétní barvu také v ZCR zóně. Teprve až dojde je zrušení omezení v zóně ZPA, začnou také v zóně ZCR platit normální pravidla.

Zde si můžete objednat francouzskou ekologickou známku Crit'Air pro vjezd do francouzských ekologických zón ZCR/ZPA

 

 

.